OCHRANA ÚDAJOV A BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Ochrana údajov a bezpečnosť údajov zohrávajú vo firme TEDi významnú úlohu. Na tomto mieste by sme vám preto chceli vysvetliť, ako zaobchádzame s osobnými údajmi a ktoré informácie od vás zisťujeme a používame. 

Subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov je: 

TEDi Betriebs s.r.o.
Cesta na Senec 2/A
21 04 Bratislava - mestska cast Ružinov
Telefón: +2 4825 51 00

Našu osobu zodpovednú za ochranu údajov môžete zastihnúť na nasledujúcej e-mailovej adrese: svk-data-protection@tedi.com.

Ako a na aké účely používa TEDi osobné údaje?

TEDi zaznamenáva údaje v rámci ďalej uvedených procesov:

 • Prihláška na odber bulletinu: Tu používame údaje, ktoré nám poskytnete ako odberateľ bulletinu. Minimálne je to vaša e-mailová adresa. Ďalšie údaje používame na personalizáciu oslovenia a poprípade ponuky vo vašom bulletine. Všimnite si, prosím, aj informácie o bulletine uvedené nižšie v týchto vysvetleniach o ochrane údajov.
 • Účasť na výherných súťažiach: Tu používame údaje, ktoré nám poskytnete ako účastník výhernej súťaže. Minimálne je to vaše meno a vaša e-mailová adresa. S účasťou na výherných súťažiach nikdy nie je spojený ďalší záväzok ani automatické odoberanie bulletinu.
 • Formulár uchádzača o zamestnanie: Tu používame údaje, ktoré nám poskytnete ako záujemca. Minimálne je to oslovenie, krstné meno, priezvisko, ulica a číslo domu, poštové smerovacie číslo a mesto, štát súčasného bydliska, dátum narodenia, ochota presťahovať sa, telefón, e-mail, najskorší možný termín nástupu, ukončenie školy / vzdelanie / štúdium, ako aj údaje, ktoré uvediete v sprievodnom liste a životopise, ktorý nahráte, a údaje z posledných školských vysvedčení, záverečných vysvedčení alebo pracovných posudkov, ktoré nahráte. 
 • Správa expanzie: Tu používame údaje, ktoré nám poskytnete ako záujemca. Minimálne je to oslovenie, priezvisko, krstné meno, ulica, poštové smerovacie číslo, mesto a e-mailová adresa.
 • Nadviazanie kontaktu: Ak s nami nadviažete kontakt, používame vaše osobné údaje na zodpovedanie vašich otázok.
 • Nadviazanie kontaktu v prípade odloženia tovaru: Ak si necháte odložiť tovar v našej filiálke, použijeme vaše osobné údaje, teda vaše meno, kvôli uloženiu. Pri vyzdvihnutí tovaru sa osobné údaje ihneď zlikvidujú.
 • Výmena a vrátenie tovarov: Podľa nášho hesla „Výmena bez diskusie“ máte kedykoľvek možnosť vymeniť alebo vrátiť v našej filiálke tovary, nadobudnuté vo firme TEDi. Kvôli dokumentácii pracujeme s dokladmi o výmene. Na tie zapisujeme vaše osobné údaje, teda vaše priezvisko, krstné meno, vašu adresu a váš podpis.
 • Back-up: V zmysle platných predpisov o bezpečnosti údajov sa údaje uložené firmou TEDi zálohujú na médiách (back-up). Vaše osobné údaje môže firma TEDi interne používať na to, aby zlepšila služby a zabezpečila technickú dostupnosť. 
 • Cookies: TEDi používa cookies, aby vaša návšteva na webových stránkach TEDi bola čo najpohodlnejšia. Všimnite si, prosím, aj naše informácie o používaní cookies uvedené nižšie v týchto vysvetleniach o ochrane údajov. 
 • Monitorovanie kamerami: TEDi používa monitorovanie kamerami na zabránenie vlámaniam, krádežiam a vandalizmu, ako aj iným trestným činom a na ich objasnenie, pokiaľ je to zákonom povolené. Všimnite si, prosím, aj naše informácie o monitorovaní kamerami uvedené nižšie v týchto vysvetleniach o ochrane údajov.

Okrem toho môžete čiastočne poskytnúť údaje aj dobrovoľne a pomôcť nám pri zostavovaní našej ponuky tak, aby bola užívateľsky príjemnejšia a zameraná na vaše želania. Vďaka takýmto údajom je napríklad možné, že dostanete ponuky, špeciálne prispôsobené vašim údajom a záujmom. 

Ak budeme vyzvaní zo strany úradov alebo v rámci právnych sporov, aby sme poskytli informácie úradom, súdom alebo iným tretím stranám, vyhovieme týmto požiadavkám, pokiaľ budeme mať takú zákonnú povinnosť. 

Informácie o registrácii na odber bulletinu

Používame vašu e-mailovú adresu na zasielanie e-mailového bulletinu, ktorý vás informuje o našich aktuálnych produktoch a akciách, ak ste s tým súhlasili. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že sa buď odhlásite z odberu bulletinu na našej internetovej stránke, alebo kliknete na odkaz na odhlásenie, ktorý nájdete na konci každého bulletinu. Na štatistické účely anonymnou formou vyhodnocujeme, na ktoré odkazy sa v bulletine kliká.

Informácie o používaní cookies

TEDi používa cookies, aby vaša návšteva na webových stránkach TEDi bola čo najpohodlnejšia. Cookie označuje informácie, ktoré internetový server odosiela do prehliadača, a ktoré prehliadač pri neskorších prístupoch na server odosiela späť („session-cookie“). Pomocou cookies je možné ukladať informácie medzi zobrazeniami internetových stránok a cookies umožňujú serveru, aby opätovne rozoznal prehliadač návštevníka a teda aj návštevníka samotného, prípadne aby ten zostal rozoznaný aj mimo relácie. 

Okrem toho používa TEDi aj cookies, ktoré sa používajú aj nad rámec relácie („trvalé cookies“). Tu sa ukladá iba počet vašich návštev, aby sme na základe správanie návštevníkov na našej internetovej stránke mohli priebežne rozširovať a zlepšovať svoje ponuky. Tieto trvalé cookies sa vo vašom počítači ukladajú na dvanásť mesiacov od vašej poslednej návštevy, pokiaľ ich nevymažete skôr. 

Cookie môže obsahovať iba informácie, ktoré odosiela poskytovateľ internetovej stránky užívateľovi; súkromné údaje užívateľa sa nedajú načítať. Naše cookies preto nepredstavujú nijaké nebezpečenstvo, ako sa to často prezentuje vo verejných diskusiách. Všimnite si, prosím, že cookies môže vyvolať ten, kto cookies vytvoril. Nijaká tretia osoba nemôže nazrieť do cookies na zákazníkovom pevnom disku a cookie môže znovu vyvolať len ten internetový server, ktorý tento súbor cookie odoslal do zákazníkovho prehliadača. 

Ak si nie ste istí, či máte naše cookies akceptovať, pošlite nám e-mail na: svk-data-protection(at)tedi.com.

Zaobchádzanie s cookies môžete riadiť aj cielene. Funkcia pomocníka v lište menu väčšiny internetových prehliadačov vám vysvetlí, ako svojmu prehliadaču zabránite v tom, aby akceptoval nové cookies, ako si necháte ukázať nové cookies a ako môžete všetky už prijaté cookies vymazať a zablokovať. Postup je rozdielny od prehliadača k prehliadaču. Ďalej uvádzame, ako to funguje v Internet Explorer:

 1. V menu „Nástroje“ zvoľte bod „Možnosti siete internet“
 2. Kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“
 3. Tam môžete nastaviť, či sa cookies majú ukladať, obmedziť alebo blokovať 
 4. Pomocou „OK“ potvrdíte svoje nastavenie
   

Na to, aby ste mohli neobmedzene používať všetky funkcie a ponuky na www.tedi.com, odporúčame vám nechať zapnuté prijímanie cookies.

Aký právny základ má TEDi na spracúvanie vašich osobných údajov?

Pre firmu TEDi platia predpisy Európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („zákon“).

Pokiaľ ste súhlasili so spracúvaním svojich osobných údajov firmou TEDi, vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a), čl. 7 GDPR. Okrem toho spracúvame vaše osobné údaje na hore uvedené účely na základe čl. 6 ods. 1 b) a 1 f) GDPR. Oprávnené záujmy boli opísané vyššie v týchto vysvetleniach o ochrane údajov.

Súhlas a odvolanie

Ak firme TEDi dáte súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, robíte tak dobrovoľne. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Na to, aby ste si uplatnili právo na odvolanie, o svojom rozhodnutí odvolať svoj súhlas musíte informovať firmu TEDi (TEDi Betriebs s.r.o., oddelenie „Ochrana údajov“, Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, svk-data-protection@tedi.com) prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. list odoslaný poštou, telefax alebo e-mail).

Následky odvolania

V prípade odvolania zostáva dovtedy vykonávané spracúvanie údajov zákonné. Po odvolaní sa vaše osobné údaje môžu ďalej spracúvať, pokiaľ je to právne prípustné, napr. na faktúry alebo v rámci zákonných lehôt uschovania alebo v prípade právnych sporov pred súdmi alebo úradmi.

Prenos osobných údajov?

TEDi vaše osobné údaje nepredáva.

TEDi prenáša vaše osobné údaje bez vášho súhlasu iba vo výnimočných prípadoch na tretích prevádzkovateľov v zmysle práva na ochranu údajov, pokiaľ je to zákonom dovolené. Takto sa môžu napríklad údaje v rámci zákonných možností pri podozrení z trestného činu prenášať na príslušné orgány činné v trestnom konaní alebo v prípade právnych sporov na súdy.

Ak TEDi používa sprostredkovateľov ako poskytovateľov cloudových a iných služieb, a odovzdáva im osobné údaje, starostlivo ich vyberáme, v zmluvách so sprostredkovateľom s nimi dohodneme ochranu údajov, inštruujeme ich a sledujeme v rámci platných predpisov. 

TEDi bude možno používať aj sprostredkovateľov mimo Európskej únie. Nie všetky krajiny majú úroveň ochrany údajov, ktorá zodpovedá tej, akú má Európska únia. Ak sa uskutočňuje prenos do krajiny s nižšou úrovňou ochrany údajov (napr. USA), zabezpečíme primeranú ochranu údajov vhodným spôsobom, napríklad zmluvnými dohodami s príjemcom.

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov, ktorých TEDi používa, ako aj informácie o prípadnom prenose vašich údajov do krajín mimo Európskej únie a o tom, ako sa tam zabezpečuje primeraná úroveň ochrany údajov, si môžete  vyžiadať na svk-data-protection(at)tedi.com.

Kde TEDi uchováva vaše osobné údaje?

TEDi vaše osobné údaje uchováva v Európe.

Ako dlho uchováva TEDi vaše osobné údaje?

Osobné údaje uložené u firmy TEDi sa vymažú, len čo už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zaznamenané, a TEDi nie je na základe právnych povinností oprávnený alebo povinný ich dlhšie uchovávať. 

Ako získate prístup k svojim údajom?

V rámci zákonných predpisov môžete od firmy TEDi kedykoľvek získať prístup k osobným údajom, ktoré spracúva a ktoré sa vás týkajú a v rámci zákonných predpisov môžete tiež žiadať o ich opravu, vymazanie alebo o obmedzenie spracúvania. 

V rámci zákonných predpisov môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov firmou TEDi a v rámci zákonných predpisov žiadať o prenos svojich osobných údajov na seba alebo na tretiu stranu.

Ak ste nám dali súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie je možné napríklad e-mailom alebo písomne (pozri hore uvedenú adresu). Po odvolaní môže TEDi vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ je to dovolené zákonom.

Na sťažnosti je ako dozorný orgán oprávnený Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Upozornenia na monitorovanie kamerami

Kvôli predchádzaniu vlámaniam, krádežiam, vandalizmu a iným porušeniam zákona a na ich objasnenie používa skupina podnikov TEDi vo svojich filiálkach viditeľné kamery na video monitorovanie v súlade so zákonnými pravidlami (Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR). 

V dôsledku používania kamier sa môžu ukladať a spracúvať obrazové záznamy zákazníkov a pracovníkov. Okrem toho môže byť potrebné prenášať údaje v rámci skupiny podnikov TEDi za účelom ich spracovania.

Záznamy sa vymazávajú spravidla po uplynutí 48 hodín, pokiaľ nie sú potrebné na objasňovanie porušení zákona, alebo ak nie je nevyhnutné ďalšie uchovávanie z iných dôvodov a je právne prípustné, najmä sú primerane chránené záujmy dotknutých osôb. Ak sa pri vyhodnocovaní video záznamov odhalí trestné správanie, môžu sa podniknúť občianskoprávne a trestnoprávne kroky. 

Ďalšie údaje o subjekte zodpovednom za spracúvanie vašich osobných údajov v rámci monitorovania kamerami nájdete v každej filiálke TEDi na mieste monitorovania kamerami na informačnom plagáte, ktorý je tam vyvesený.

Na zodpovedanie otázok o monitorovaní kamerami je príslušná osoba zodpovedná za ochranu údajov v podniku. 

V rámci zákonných predpisov môžete od nás kedykoľvek získať prístup k spracúvaným osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, ako aj v rámci zákonných predpisov žiadať o ich opravu, vymazanie alebo o obmedzenie spracúvania. V rámci zákonných predpisov môžete kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov firmou TEDi a žiadať v rámci zákonných predpisov o prenos svojich osobných údajov na seba alebo na tretiu stranu. 

Na sťažnosti je ako dozorný orgán oprávnený Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Nástroj na analýzu Matomo

Používanie aplikácie Matomo 
Na tejto webovej stránke používame službu webovej analýzy Matomo na analýzu a kontrolu používania našej webovej stránky. Získané štatistiky nám umožňujú zlepšovať našu ponuku a robiť ju pre vás ako používateľov zaujímavejšou.

Kategórie osobných údajov / príjemcovia
Matomo používa takzvané súbory cookie. Ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú nám analyzovať používanie našej webovej stránky. Na tento účel sa informácie o používaní získané pomocou súboru cookie prenášajú na naše servery a ukladajú sa, aby bolo možné vyhodnotiť správanie pri používaní. Vaša IP adresa sa okamžite anonymizuje; to znamená, že ako používateľ zostávate anonymný. Informácie získané pomocou súboru cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa neposkytujú tretím stranám. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom prostredníctvom služby Matomo sa nespája s inými nami zhromaždenými údajmi. Právnym základom na používanie služby Matomo je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f DS-GVO.

Súhlas
Matomo sa deaktivuje, keď navštívite naše webové stránky. Iba v prípade vášho aktívneho súhlasu bude vaše správanie pri používaní zaznamenávané anonymne.

Ďalšie informácie
Program Matomo je projekt s otvoreným zdrojovým kódom. Informácie od poskytovateľa tretej strany o ochrane údajov sú k dispozícii na stránke matomo.org/privacy-policy/.

Google Maps

Integrujeme mapy služby "Google Maps" poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Na používanie funkcií služby Google Maps je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť TEDi nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv. Mapy Google sa používajú na účely atraktívnej prezentácie našich online ponúk a na uľahčenie vyhľadávania miest, ktoré uvádzame na webovej stránke. Právnym základom pre spracovanie údajov spojených s používaním služby je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DS-GVO.

Cookies